Tandvårdförsäkring och priser

Tandvårdförsäkring och priser

Den 1 juli 2008 genomför regeringen en stor tandvårdsreform för vuxna. Detta innebar att alla som fyllt 20 år får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök, en tandvårdscheck. Bidraget är på 300 kronor vartannat år för personer i åldrarna 30-74 år och 600 kronor vartannat år för åldersgrupperna 20-29 år samt 75 år och äldre. Syftet är att bidraget ska användas för undersökningar och förebyggande tandvård eller till abonnemangstandvård.

Tandvårdsersättning

Den nya tandvårdsförsäkringen ger också ett bättre skydd mot höga kostnader.Ersättningen baseras dock inte på det faktiska priset som du betalar hos tandläkaren, utan på den i förväg bestämda referensprislistan. Referenspriset är statens ersättningspris och tandläkarens prislista kan ligga både under och över referenspriset. Det är inte heller all tandvård som ersätts.

Skyddet innebär att om du som patient har kostnader mellan 3 001 – 15 000 kronor (av referenspriset) ersätts dessa med 50 procent och kostnader över 15 000 kronor (av referenspriset) ersätts med 85 procent. Kostnader upp till 3 000 kronor får du betala själv (förutom den del som kan betalas med tandvårdsbidraget). Om tandläkarens pris ligger över referenspriset betalar man hela mellanskillnaden själv.

Det tidigare högkostnadsskydd för patienter som är 65 år och äldre ersätts med det nya tandvårdsstödet. Den nya försäkringen innebär också att du som patient kommer att ha möjlighet att få bättre information om din tandhälsa och att jämföra priser.

Du som patient ska få skriftliga prisuppgifter

Försäkringskassan

Försäkringskassan ska utveckla en prisjämförelsetjänst för tandvård på Internet som ska göra det enklare att jämföra kostnader mellan olika tandläkare.

Du ska få information om din tandhälsa genom undersökningsprotokoll och behandlingsplan.

Den nya tandvårdsförsäkringen innebär också flera långsiktiga förbättringar för dig som patient:

Utvecklad statistik ska tas fram för att på nationell nivå följa prisutveckling, tandvårdskostnader och tandvårdskonsumtion.

Det ska finnas ett utvärderingsprogram för tandvårdsreformen, med en kontrollstation efter två år. Detta för att identifiera vilka förändringar och förbättringar som behövs.

Socialstyrelsen har i uppdrag att ta fram ett tandhälsoregister som ska följa tandhälsan på nationell nivå.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har uppgiften att årligen lämna underlag och vid behov förslag om nya referenspriser och ändrade kriterier för ersättningsberättigande tandvård till regeringen.

Tandvården ska få särskild återkoppling från statistiken för att kunna arbeta med ständiga förbättringar.

Socialstyrelsens kunskapsstyrning av tandvården ska bli mer aktiv genom nationella riktlinjer för vad som är god tandvård.

Mer information finns på Försäkringskassans hemsida, www.forsakringskassan.se

Försäkringskassans administration och kontroll effektiviseras.

Det nya tandvårdsstödet innebär att alla från 20 år kan få bidrag till tandvård. Dels genom ett allmänt tandvårdsbidrag och dels genom en tandvårdsersättning, som skyddar dig mot höga kostnader.

Är du 20 år eller äldre får du ett bidrag som kan användas som delbetalning för din tandvård. Bidraget varierar beroende på din ålder: Är du 20- 29 år blir bidraget 300 kr per år. Är du 30-74 år blir bidraget 150 kr per år. Är du 75 år och äldre blir bidraget 300 kr per år.


Du kan spara ditt tandvårdsbidrag i max två år. När du vill använda dig av tandvårdsbidraget meddelar du det vid ditt besök hos oss.

Tandvårdsersättning – skydd mot höga kostnader

Staten har fastställt en referensprislista med aktuella riktpriser.Vi har referenspriser. Läs mer om referenspriset och vilken tandvård som ska subventioneras:

https://www.tlv.se/tandvard/referensprislista/

Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 500 ( ref pris 730)
Akut eller kompletterande undersökning 330
Omfattande akut eller kompletterande undersökning… tandläkare 935
Utredning utförd av tandläkare 1535
Röntgenundersökning, enskild tand 40
Röntgenundersökning, delstatus 210
Röntgenundersökning, intraoral helstatus 730
Röntgenundersökning, omfattande 885
Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 3225
Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 3615
Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 4620
Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5150
Akut endodontisk behandling 685
Komplicerad rotkanallokalisation 680
Stiftborttagning 1010
Rotspetsoperation, per tillfälle 3105

Tanduttagning, en tand 805
Tanduttagning, en tand, komplicerad 1520
Tanduttagning, en tand, tillkommande 155
Operativt avlägsnande av en eller flera tänder per tillfälle 2730
Mjukplastskena, laboratorieframställd 2 060
Bettskena i hård akrylat 3 260

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 545

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 850

Fyllning av tre, eller flera ytor på framtand eller hörntand 1010

Fyllning av en yta på molar eller premolar 690

Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 020

Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 330

Krona i plastiskt material 1 545

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 490

Laboratorieframställd krona titan, porslin. 4 790

Laboratorieframställd pelare 2 940
Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 190.
Hängande broled, per led 2 085
Emaljretinerad konstruktion, per stöd 1 625
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led 1 060

Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 525
Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 4 960

Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 9 815

Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona 10 335

Attachments, per styck 90

Hel underkäksprotes 8 685

Hel överkäksprotes 8 440

Immediatprotes 7 110

För tandvård upp till 3 000 kr enligt referens prislistan betalar vuxna patienter fullt pris. Det allmänna tandvårdsbidraget kan också användas som delbetalning.För kostnader mellan 3 000 – 15 000 kronor får man 50 % genom tandvårdsersättningen. Kostnader överstigande 15 000 kronor ersätts till 85 %.

öppna

Kliniken har stängt mellan 1 juni – 31 juli för renovering. Välkomna tillbaka fr.å.m. 1 augusti.

Med vänliga hälsningar personal